"Bộ Giáo dục và FPT sẽ đồng hành trên con đường đổi mới, sáng tạo"

Nguồn: chungta.vn