Thu ngân sách hơn 1,1 triệu tỉ đồng

.

Thu ngân sách hơn 1,1 triệu tỉ đồng

TBKTSG

(TBKTSG) - 1.160.100 tỉ đồng là tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-11-2018, theo ước tính của Tổng cục Thống kê, bằng 87% dự toán năm và tổng chi ngân sách cùng thời điểm theo ước tính đạt 1.166.200 tỉ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn